آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Configurar correo en Android por IMAP

Paso 1 - Ahora que ya dispones de tu propia cuenta de correo, dirígete a la aplicación "Correo",...

Configurar Email en Outlook 2007

Para configurar una cuenta de correo en Outlook 2007sigue los pasos que te indicamos a...